Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de aanbieder

Naam: Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N.
Adres: Asseltsestraat 59-C, 6071 BS Swalmen
Telefoonnummer: 06-22145737
E-mailadres: magazijn@dafclub.nl
BTW-identificatienummer: n.v.t.
KvK-nummer: 41168689

Naast deze voorwaarden gelden de algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Stichting S.O.V. van 31 oktober 2018  welke u verder hieronder kunt zien. In het geval de onderstaande voorwaarden conflicteren met de algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Stichting S.O.V. van 31 oktober 2018, kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is. Daarnaast gelden de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging DAF Club Nederland. Deze kunt u inzien op de website van DAF Club Nederland.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbieder: de rechtspersoon die  producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de aanbieder;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en aanbieder fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (aanbieder) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en consument en op elk aanbod van de aanbieder.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. De aanbieder bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. 
3. De aanbieder treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De aanbieder zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, indien de consument elektronisch kan betalen. 

 4. Aan de consument zal de aanbieder bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de aanbieder deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de informatie over de garanties en service na aankoop;
d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de aanbieder zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
6. De aanbieder kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de aanbieder op grond van dit onderzoek  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod

1. De aanbieder zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt, moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de aanbieder niet.
3. Bij een aanbod vermeldt de aanbieder duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs inclusief eventuele belastingen maar exclusief verzendkosten;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de gedragscodes waaraan de aanbieder zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 - De prijs

Alle in rekening gebrachte prijzen zijn inclusief eventuele belastingen en toepasselijk statiegeld. Daarnaast worden verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 7 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, vooraf te worden voldaan. 
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de aanbieder, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen, mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de aanbieder te worden medegedeeld.
4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 
2. Het product dient vervolgens binnen 15 dagen na ontvangst door de consument terug gestuurd te worden.
3. Indien de consument van het herroepingrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, volgens de door de aanbieder aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

4. S.O.V. berekent bij de aankoop van bepaalde artikelen statiegeld. Om het statiegeld gerestitueerd te krijgen, behoudens verrekening wegens nog verschuldigde betalingen, dient het in te leveren artikel binnen 1 jaar na aankoop door S.O.V. te zijn ontvangen onder overlegging van de originele aankoopnota waarop het betreffende statiegeld staat vermeld. Het in te leveren artikel dient schoon, compleet en redelijkerwijze gereviseerd kunnen worden, dit ter beoordeling van de S.O.V..    

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingrecht

Het herroepingrecht is door de aanbieder uitgesloten voor producten die 
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en/of  die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de aanbieder de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de aanbieder komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de aanbieder.  Het adres dat de consument aan de aanbieder heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
5. De aanbieder zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft indien de aanbieder niet tijdig of niet kan leveren geen recht op schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de aanbieder het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 12 –Conformiteit

De aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De aanbieder beschikt over een  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder.
3. De aanbieder zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

Artikel 15 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Laatst gewijzigd d.d.  15 juli 2015, herzien per 09-06-2019.

 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden stichting S.O.V.

Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Stichting Onderde­len­voorziening D.C.N. (S.O.V., Kamer van Koophandel Den Haag, nummer 41168689). Ook gelden de Statuten en het Huishoudelijk reglement van S.O.V. en de Statuten en het Huishoude­lijk Regle­ment van de vereniging DAF Club Nederland (D.C.N., Kamer van Koophandel Den Haag 40446863).

Wij doen ons best deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden onder uw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor u doen en wat wij van u verwachten.

 

1 Definities in deze Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden

(a) S.O.V. of wij/ons: de Stichting Onderde­len­voorziening D.C.N.. In deze stichting is het onderdelenmagazijn voor de leden van DAF Club Nederland ondergebracht

(b) Klant of u: iemand die met S.O.V. een overeenkomst sluit, of die met S.O.V. in onderhandeling is over het sluiten van zo'n overeenkomst;
(c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen S.O.V. en u tot stand komt en een wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder vallen ook de (rechts-)handelingen voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst;
(d) Order: iedere opdracht van de klant aan S.O.V.;
(f ) Voorwaarden: deze Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden.  

 

2 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ons. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als wij dat schriftelijk met u afspreken.  

2.2 Een eventuele verwijzing door u naar eigen of andere algemene voorwaarden aanvaarden wij niet.

2.3 Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Als u ons al een order gegeven heeft, dan blijven de voorwaarden gelden, zoals deze waren op de dag dat de overeenkomst tot stand kwam.

2.4 Als een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of niet bindend wordt verklaard, dan blijven de overige bepalin­gen van deze voorwaarden gelden.

2.5 Leden, huisgenootleden en ereleden van DAF Club Nederland hebben recht op de door ons verzorgde onderdelenvoorziening en andere diensten. Zij kunnen passende aantallen producten aanschaffen voor de eigen auto(s). Hiervoor vragen wij een op uw naam gesteld bewijs van lidmaatschap en een voldoende bewijs van eigendom van de auto, waarvoor de producten of diensten zijn bestemd. De auto moet geregistreerd zijn bij het secretariaat van DAF Club Nederland op de door DAF Club Nederland aangegeven wijze. Dit alles geldt ook voor producten en diensten die als aanbieding worden aangeboden.

2.6 Onze medewerkers kunnen aanvullende eisen stellen aan de levering van goederen en/of diensten of deze weigeren. Als dit speelt, heeft u uiteraard recht op een uitleg van ons.

 

3 Offertes en afbeeldingen etc.

3.1 Offertes en prijzen binden ons niet. Ze gelden alleen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij er sprake is van een overeenkomst op afstand.  
3.2 Wij stellen afbeeldingen, tekeningen, foto's, modellen, specificaties en prijzen met zorg samen. Wij staan echter niet in voor de juistheid daarvan. De afbeeldingen, tekeningen, foto's, modellen en specificaties zijn slechts aanduidingen van de producten en diensten om u een indruk te geven van wat wij bieden.

 

4 De overeenkomst tussen u en ons
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij die schriftelijk aanvaarden of met de uitvoering ervan beginnen of doordat wij u de factuur van de overeenkomst geven.
4.2 Later door ons met u gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen die door ons zijn gedaan, binden ons alleen als deze door ons aan u schriftelijk zijn bevestigd. Uiteraard kunt u ons om zo'n bevestiging vragen. De administratie van S.O.V. is beslissend.
4.3 Voor werkzaamheden, waarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging is verstrekt, geldt de factuur ook als opdrachtbevestiging. De factuur geeft in zo'n geval de overeenkomst juist en volledig weer. De administratie van S.O.V. is beslissend.
4.4 Wij mogen bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen. Als dat mogelijk en  nodig is, overleggen wij dit met u.

 

5 De levering

5.1 De aflevertijd die wij aan u opgeven, is gebaseerd op de omstandigheden die voor ons gelden bij het sluiten van de overeenkomst en, als wij afhankelijk zijn van anderen, op de informatie die zij ons hebben gegeven. De aflevertijd wordt door ons zoveel mogelijk nagekomen. Echter, de door ons opgegeven aflevertijden gelden nooit als fatale termijnen.
5.2 Als wij geen aflevertijd schriftelijk met u hebben afgesproken, geldt een termijn van zes weken na de bevestiging door ons van uw order. Als wij deze aflevertermijn niet halen, heeft u alleen het recht om ons hierop schriftelijk te wijzen en ons nog een uiterste levertermijn van tenminste 10 werkdagen te geven, die ingaat als wij deze ontvangen.
5.3 Als wij de aflevertermijn niet halen, heeft u geen recht op schadevergoeding. U heeft dan ook geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de aflevertijd zo erg is dat wij van u in redelijkheid niet kunnen vragen dat u de overeenkomst (of het deel daarvan waarop de achterstand betrekking heeft) in stand laat. U mag dan de overeenkomst ontbinden, voor zover dat redelijk en noodzakelijk is.
5.4 Als wij voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of hulpmiddelen van u nodig hebben, dan gaat de aflevertijd pas in op de dag dat wij alle benodigde gegevens of hulpmiddelen van u hebben gekregen.
5.5 Wij mogen altijd in gedeelten afleveren.
5.6 Orders worden voor uw rekening en risico afgeleverd op de door ons te kiezen wijze. Als u een andere manier van aflevering wilt dan bij ons gebruikelijk, dan zijn - als wij hierin meegaan - de eventuele extra kosten voor uw rekening. Wij zijn niet verplicht anders te leveren dan via uitlevering in ons magazijn op de door ons gepubliceerde openingstijden of via  onze webwinkel (www.dcnwebshop.nl).
5.7 Als de producten na het verstrijken van de leveringstijd door u niet zijn afgenomen, slaan wij die voor uw rekening en risico op. Wij mogen deze producten verkopen aan anderen. Een eventuele mindere opbrengst en de kosten zijn voor uw rekening, los van alle overige rechten van ons.
5.8 Wat wij u leveren en de verpakking daarvan controleert u direct bij aflevering op eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen. Eventuele tekorten, gebreken of beschadigingen van wat wij u hebben geleverd of de verpakking moet u op afleveringspakbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten laten vermelden, dan wel per omgaande schriftelijk aan ons worden vermeld. Zo niet, dan gaan wij ervan uit dat u hebt goedgekeurd wat geleverd is. Klachten worden dan niet in behandeling genomen.
5.9 Eventuele retourzendingen bij tekorten, gebreken of beschadigingen moeten uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 12, plaatsvinden.

 

6 Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn in Euro’s.
6.2 De overeenkomsten worden gesloten tegen de op dat moment door ons vastgestelde prijzen. Wij mogen deze prijzen tot het moment van levering van de producten wijzigen. Dit als de voor ons geldende omstandigheden, waarop de prijzen zijn gebaseerd, sinds het sluiten van de overeenkomst en voor de levering zijn gewijzigd. In zo'n geval heeft u bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst schriftelijk binnen 15 dagen te ontbinden, nadat u van de prijsverhoging kennis heeft genomen of hiervan kennis had kunnen nemen.

 

7 Betaling

7.1 Wij mogen altijd (contante) betaling, vooruitbetaling of zekerheid voor betaling verlangen.

7.2 In alle andere gevallen betaalt u de door ons in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Dit zonder aftrek, verrekening of compensatie in de valuta zoals vermeld op de factuur. Zo niet, dan bent u in verzuim. U mag geen betalingsverplichtingen opschorten. Als wij twijfelen over uw kredietwaardigheid, hoeven wij niet (verder) te presteren en mogen wij eerst eisen dat de in rekening gebrachte bedragen door u worden voldaan, of dat u een deugdelijke zekerheid stelt voor zowel de nakoming van uw betalingsverplichtingen en eventuele overige verplichtingen.

7.3 Als u één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn alle vorderingen van ons meteen opeisbaar, hoe deze ook zijn ontstaan. Vanaf de vervaldatum bent u aan ons per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen, zoals deze is bepaald in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek voor handelstransacties of artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek voor consumententransacties. Ook bent u dan de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door u te vergoeden kosten bedragen ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling, dit los van ons recht op vergoeding van de volledige kosten.
7.4 Als wij een bedrag van u ontvangen, dan is dat bedrag in de eerste plaats voor de voldoening van die vorderingen die wij op u mochten hebben, waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt als bedoeld in 8. Daarna zal ieder bedrag dat wij van u  ontvangen eerst worden gebruikt voor de voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 7.3. Vervolgens voor de voldoening van opeisbare facturen, waarbij de factuur met de oudste fatale datum het eerst wordt gecrediteerd, ook al vermeldt u dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Wij mogen altijd onze vorderingen op u verrekenen met wat wij aan u verschuldigd zijn of nog worden.

 

8 Eigendomsvoorbehoud              

8.1 Ondanks de aflevering, gaat de eigendom van de producten pas op u over, als u al uw financiële verplichtingen aan ons bent nagekomen uit een overeenkomst aan u geleverde of nog te leveren producten, dan wel voor u verrichte of nog te verrichten diensten. Onder deze financiële verplichtingen vallen ook vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, waaronder ook vorderingen als boeten, renten en kosten.
8.2 U bent aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en u moet deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons bewaren.
8.3 Voordat de eigendom van de producten op u overgaat, mag u de producten niet  verhuren of in gebruik geven, verpanden of op een andere wijze bezwaren.
8.4 Indien u in uw betalingsverplichtingen aan ons tekort schiet of wij reden hebben te vrezen dat u in die verplichtingen tekort zult schieten, mogen wij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terugnemen. Dit zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. U bent verplicht ons of een door ons aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

 

9 Garantie
9.1 Wij staan alleen in voor de kwaliteit van de producten in de staat waarin deze zijn op het moment van aflevering. Wij garanderen alleen dat de producten de eigenschappen hebben die voor een normaal gebruik nodig zijn.
9.2 Wij verlenen voor de door ons geleverde producten dezelfde garantie als door onze leveranciers aan ons gegeven wordt. De garantie geldt alleen gedurende de door onze leveranciers bepaalde garantietermijnen met een maximum van 1 jaar.
9.3 De garantie houdt in dat wij de producten zo mogelijk vervangen na ontvangst van de retour gezonden producten. De garantie verplicht ons niet tot terugbetaling van de factuurbedragen over te gaan.
9.4 De garantie geldt alleen als u al uw verplichtingen tegenover ons bent nagekomen.
9.5 De garantie op producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de producten in andere producten zijn verwerkt.

9.6 In afwijking van wat hiervoor over garantie is opgenomen, verlenen wij geen garantie op zaken die door ons worden gereviseerd dan wel gerepareerd. Onder reviseren verstaan wij ook het balanceren van onderdelen.
 

10 Aansprakelijkheid
10.1 Los van de garantiebepalingen, sluiten wij elke verdere aansprakelijkheid uit voor alle schade, hoe deze schade ook is ontstaan. Hieronder vallen ook alle directe en indirecte schade, zoals schade aan de producten, gevolgschade of bedrijfsschade. Deze uitsluiting geldt niet als wij aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, van onze medewerkers of van door ons ingeschakelde hulppersonen.
10.2 Als wij aansprakelijk zijn, dan is de totale aansprakelijkheid van ons altijd beperkt tot 3 keer het factuurbedrag met een maximum van Euro 1.500,- per schadegeval of samenhangende reeks van schadegevallen. Dit geldt niet als wij aansprakelijk zijn op grond van titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW (regeling over productenaansprakelijkheid) of als er een hogere dekking is van onze aansprakelijkheidsverzekeraar(s).

10.3 U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade, die is opgetreden door of in verband met de door ons geleverde producten en diensten. Dit geldt niet als de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ons, van onze medewerkers of van de door ons ingeschakelde hulppersonen.

 

11 Klachten

11.1 Als u een klacht heeft, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Omschrijf het probleem zo helder mogelijk, dan kunnen wij u helpen. Uiterlijk binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons of u hoort hoeveel tijd en wat wij eventueel nog nodig hebben om uw klacht verder uit te zoeken. 
11.2 U bent verplicht de producten direct bij ontvangst, maar in elk geval zo spoedig mogelijk daarna, te inspecteren. Klachten over onze factuur of over gebreken aan de producten moet u binnen 15 dagen na ontvangt van de producten schriftelijk aan ons laten weten. Als u dat niet doet, dan kunt u zich er niet op beroepen dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden. Gebreken die u in redelijkheid niet kon constateren binnen 15 dagen na ontvangst van de producten, moet u uiterlijk binnen 15 dagen nadat u deze gebreken redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk aan ons melden.

11.3 Als u een gebrek constateert, bent u verplicht het eventuele gebruik van de producten te staken, zorgvuldig voor het behoud van de producten te zorgen en de nodige maatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te beperken. U zal daarbij de aanwijzingen van ons goed opvolgen en ons alle medewerking verlenen voor onderzoek van het geconstateerde gebrek en de daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de producten. Indien wij dit vragen, stuurt u ons de producten terug. Mocht de klacht terecht zijn, dan zijn de kosten daarvan voor ons.
 

12 Retourzendingen, annulering en statiegeld
12.1 Los van wat op een andere plaats in deze Voorwaarden staat, kunnen overeenkomsten met ons worden ontbonden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf de dag dat u de producten heeft ontvangen.

12.2 Producten die wij speciaal voor u hebben gekocht of gemaakt komen niet in aanmerking voor een annulering, terugneming of ruiling.
12.3 Als u een product terugzendt of teruggeeft, dan kan dit alleen als u ook de betreffende factuur erbij doet. Artikelen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze door ons zijn  geleverd, komen niet voor creditering in aanmerking.

12.4 Artikelen waarvan het aantal niet overeenkomt met de standaard verpakkingseenheid komen ook niet voor creditering in aanmerking.

12.5 Tenzij dit anders in de wet staat, worden creditnota’s die betrekking hebben op de door u retour gezonden producten, berekend volgens de op de datum van de creditering geldende prijzen. Het bedrag van de creditnota zal echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat u volgens de factuur aan ons heeft betaald.  

12.6. Wij berekenen bij de aankoop van sommige artikelen statiegeld. Om het statiegeld terug of verrekend te krijgen, moet het in te leveren artikel binnen 1 jaar na aankoop door ons zijn ontvangen met de originele factuur, waarop het betreffende statiegeld staat. Het in te leveren artikel moet schoon, compleet zijn en redelijkerwijze gereviseerd kunnen worden. Dit beoordelen wij.    

 

13 Beëindiging van de overeenkomst
13.1 Wij kunnen, naast onze andere uit de overeenkomst en de wet voortvloeiende rechten, de overeenkomst met u in zijn geheel, of voor het nog niet uitgevoerde deel, op elk moment met directe ingang ontbinden. Dit zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid naar u toe, als u één of meer van uw verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten met ons niet nakomt. Dit geldt ook als u in staat van faillissement wordt verklaard, als u (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan uw crediteuren aanbiedt, als u ophoudt te bestaan, uw activiteiten staakt of tot liquidatie van uw onderneming overgaat of als er beslag wordt gelegd op uw vermogen of als u niet in staat bent uw opeisbare schulden te voldoen of uw opeisbare schulden onbetaald laat of een aanvraag wordt ingediend tot de van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of bij uw overlijden.
13.2 Indien wat hierboven staat het geval is, mogen wij de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, terugnemen. Ook mogen wij wat aan ons verschuldigd is ineens en in zijn geheel opeisen, los van onze andere rechten, zoals het recht op vergoeding van kosten, schade en rente en de kosten van terugname van de producten.

 

14 Overmacht
14.1 Bij overmacht mogen wij zonder tussenkomst van de rechter de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal zes maanden opschorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Wij hoeven in zo'n geval geen schade te vergoeden.
14.2 Overmacht is ook: alle van onze wil onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, verhinderen of waardoor de nakoming van onze verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot die omstandigheden behoren in ieder geval: oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, epidemieën, niet tijdig aanleveren van materiaal en producten door onze leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen of het ontbreken van een van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bovenstaande is ook van toepassing als deze omstandigheden zich voordoen bij onze leveranciers.

 
15 Welk recht geldt er? En wie beslecht geschillen?
15.1 Op overeenkomsten gesloten met ons is alleen Nederlands recht van toepassing.
15.2 Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is niet van toepassing.
15.3 Alle geschillen met ons worden door het bestuur van de S.O.V., eventueel na advies van een commissie, be­slecht. Als de geschillen behoren tot de bevoegdheid van de arron­disse­ments­rechtbank, dan worden deze behandeld door de arron­dis­se­ments­recht­bank te Utrecht.

 

Aldus vastgesteld d.d. 23 november 1995, herzien per 1 januari 2002. per 6 december 2010, 7 april 2013, 1 juni 2014,12 november 2014, 15 juli 2015 en 31 oktober 2018.