Privacyverklaring van DAF Club Nederland én van de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N.

1. Wie zijn wij?

DAF Club Nederland en de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens. In de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. is de onderdelenvoorziening t.b.v. de leden van DAF Club Nederland ondergebracht.

De contactgegevens van DAF Club Nederland en de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. staan op www.dafclub.nl en in het clubblad Variomatic.

2. Welke gegevens verwerken wij van u?
2.1 N.A.W.-gegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. We verwerken in ieder geval uw contactgegevens - naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en uw e-mailadres. Leden en donateurs worden ingeschreven met een lidmaatschaps- dan wel donateursnummer. Daarnaast verwerken wij de voertuiggegevens die u aan ons heeft verstrekt.

2.2 Financiële gegevens

Wij verwerken uw bankrekeningnummer(s).

2.3 Contactgegevens

Wanneer wij contact met u hebben gehad verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:

 • Waarover ging het contact.
 • Wanneer was het contact en met wie.
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, nieuwsbrief, app, etc.).

We kunnen deze gegevens gebruiken om te zien waar we eerder met u contact over hebben gehad. Dan kunnen we dit teruglezen en u een bij een volgend contact gerichter te woord staan en/of van dienst zijn.

2.4 Opnemen en bewaren gesprekken en extern bronnen

We bewaren geen gesprekken en verzamelen geen persoonsgegevens van u uit externe bronnen. Wij werken dus alleen met persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

3.1 Voor (verbetering van) onze dienstverlening.
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen, het clubblad verzenden en u op de hoogte stellen van activiteiten en aanbiedingen.

3.2 Risico’s verkleinen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen, bijvoorbeeld door:

 • We kunnen uw IP-adres registreren, wanneer u onze website bezoekt. We doen dit bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult waarop u zelf gegevens invult. Het doel van deze registratie is het voorkomen en aanpakken van fraude of ander misbruik van onze site.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden.

3.3 Marketing activiteiten uitvoeren
We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven ("het Secundairtje") , aanbiedingen op onze website of via social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig. Dit kunnen we doen:

 • We bekijken welke producten en diensten u al wel gebruikt en welke niet.
 • We kunnen indien we dit wenselijk achten voor onze club en/of haar leden uw keuzes en zoekopdrachten bijhouden en analyseren. Dit kan bijvoorbeeld als onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals een nieuwsbrief opent registreren .

3.4 Verbeteren en innoveren
We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om onze dienstverlening veel persoonlijker te maken door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we:

 • De oorzaak van vragen oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen.
 • De beveiliging verbeteren.
 • Meten hoe leden en donateurs diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. En als dat nodig is: dingen verbeteren.
 • Nieuwe diensten ontwikkelen.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren. Bij het analyseren verwijderen we de persoonsgegevens die we niet nodig hebben. En we kunnen gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

4. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

 • Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaat- of donateurschap en het aangaan en/of uitvoeren van contractuele afspraken, zoals de levering van onderdelen.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld verstrekken van informatie aan de overheid indien wij daartoe verplicht zijn.
 • Gerechtvaardigd belang van DAF Club Nederland en de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. Dit geldt o.a. voor direct marketing activiteiten en controles aan de eisen gesteld in de statuten en huishoudelijke reglementen.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

5.1 Beveiliging
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes en gegevensdragers waar gegevens zijn opgeslagen en we werken conform het vastgestelde informatie-beveiligingsbeleid.

5.2 Geheimhouding
We gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen daartoe bevoegde bestuurs- en commissieleden mogen uw gegevens inzien en verwerken.

5.3 Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de wetgeving naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via elektronische mail en het bel-me-niet register.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens hebben we naast de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te maken met andere wetgeving. Op basis van de AVG mogen gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Andere wetten kennen zowel minimale als maximale termijnen waar wij rekening mee moet houden. Wij hebben vastgelegd voor welke gegevenssoort, welke bewaartermijn geldt binnen de wettelijke kaders. Uw persoonsgegevens bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap.

7. Toestemming
Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen te allen tijde weer intrekken.

8. Met wie kunnen we uw gegevens delen?
DAF Club Nederland verstrekt uw persoonsgegevens aan de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. De Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. geldt in het kader van deze regeling niet als derde. DAF Club Nederland en de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verzenden van het clubblad of t.b.v. het functioneren van de webshop. Dit is ook opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van DAF Club Nederland. Als we gegevens delen met een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan houden we ons natuurlijk aan de regels die daarvoor zijn afgesproken in de Europese Economische Ruimte.

1. De overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid.

2. Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
Wij schakelen andere dienstverleners en bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren. Denk hierbij aan de verzending van het clubblad of het bedrijf dat de webshop onderhoudt. Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. DAF Club Nederland en de Stichting Onderdelenvoorziening D.C.N. blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

9. Wat zijn uw rechten?
9.1 Gegevens inzien of verbeteren

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar secretariaat@dafclub.nl onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie”. Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons. 

9.2 Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In de volgende situaties heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen: 

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

9.3 Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

9.4 Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

9.5 Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen die wij via e- mail verspreiden. Wij bellen u niet voor commerciële doelen.

10. Email en social media (chat, Whatsapp, Facebook) en Google​​​​​​​
10.1 Email
Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. Deze toestemming vragen wij bij inschrijving als lid of als donateur. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

10.2 Social Media
Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen goed door te nemen. En we raden u aan persoonlijke vragen en informatie op een andere wijze met ons te delen.

11. Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze activiteiten of in de wet of in de rechtspraak. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 6 mei 2018.

12. Profiling
Ook maken we van leden en donateurs met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen) met het doel om inzicht te krijgen en deze te evalueren. Daar kunnen we dan op inspelen, bijvoorbeeld door gerichte aanbiedingen/informatie sturen aan leden en donateurs. We houden ons hierbij aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat als profiling juridische gevolgen of grote impact voor u heeft, we vooraf toestemming hiervoor vragen.

13. Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van DAF Club Nederland. Stuur een mail naar: secretariaat@dafclub.nl of een brief naar de secretaris.

Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@dafclub.nl. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is opgelost, kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.